Почетна страна
Електронска огласна табла
Надлежност
Седиште суда и судке јединице
Судске службе
Унутрашње уређење
Таксена тарифа
Јавност рада
Контакти
Односи са јавношћу
Линкови

ул. Цара Душана бр. 8/1
32000 Чачак

  

Поштовани грађани, добродошли на сајт Основног суда у Чачку

Основни суд у Чачку надлежан је за територију града Чачка.

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

@ 2017. Основни суд у Чачку